REGULAMIN

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku umowę najmu uważa się za zawartą – pozostała część kwoty winna być uregulowana na 14 dni przed przyjazdem (jeśli nie ustalono inaczej). Brak wpłaty na 14 dni przed terminem przyjazdu powoduje anulowanie pobytu.
 2. Brak wpłaty zadatku po zarezerwowaniu w ciągu 24 godzin jest jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
 3. Kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi – w wyjątkowych sytuacjach – z odpowiednim wyprzedzeniem można zmienić termin rezerwacji bez straty wpłaconego zadatku.
 4. Skrócenie pobytu z winy Gości nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany pobyt.
 5. Do 14 dni przed przyjazdem, wynajmujący zobowiązany jest wpłacić 1000 zł tytułem kaucji zabezpieczającej. Za wszelkie zniszczenia powstałe podczas pobytu, kosztami ich usunięcia obciążona zostaje osoba widniejąca na umowie najmu solidarnie z osobą dokonującą wpłaty zadatku, jeśli to nie ta sama osoba.
 6. Na obiekcie obowiązuje zakaz używania otwartego ognia oraz całkowity zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi.  W przypadku złamania zakazu zostanie pobrana opłata w wysokości 500 zł.
 7. Właściciele Domu w Milówce nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku korzystania ze wszelkich atrakcji na terenie posesji.
 8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz uszanowanie dobrosąsiedzkich stosunków.
 9. Doba hotelowa w domu rozpoczyna się w dniu przyjazdu o 16:00 a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 10. Przyjazd przed godz 16:00 możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 11. Akceptujemy tylko grzeczne pieski, nie akceptujemy psów ras bojowych.
 12. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa teren wokół budynku jest monitorowany.
 14. W przypadku złamania któregokolwiek punktu regulaminu, Goście mogą być poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystany czas pobytu.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest MIKO – Radosław Auguścik, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP 772-215-06-00

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: MIKO – Radosław Auguścik, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP 772-215-06-00

2. e-mailowo przez adres: info@domwmilowce.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług wynajmu domu oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług wynajmu – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zdrowia i życia Administratora danych, pracowników Administratora danych oraz innych gości domu w Milówce – dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy o świadczenie usług wynajmu domu w Milówce oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 • do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Zamówienia.
 2. 2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:
  1. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Usługodawcy,
  2. ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem numeru telefonu podanego na stronie www.domwmilowce.pl,
  3. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres info@domwmilowce.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu)
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; c) żądanie Klienta / Usługobiorcy w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  3. określenie sposobu, w jaki Klient/ Usługobiorca chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
  4. podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.
 4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta/ Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta/Usługobiorcy, to Usługodawcy przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Klientów wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 3. Korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
 4. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.